جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

برای فلزیاب تشخیص حرارت طلا که بطور طبیعی دارای انتقال سیگنال علائم در مرور زمان به اطراف و محدوده بالا دست خود میگردد زمانی قابل تشخیص خواهد بود که ان فلزیاب توان تشخیص انرژی متعلق به فرکانس طلا یا هدف تعیین شده  را در موقعیت سیگنال تشعشعات مادون قرمز را داشته باشد

هر هدف یا منبعی یا طلا برای خود دارای دما یا حرارت ویژه خود میباشد و این نیرو ایجاد شده میتواند نوع سیگنال علائم طلا یا هدف را تعیین نموده بخصوص برای اهداف یا طلا که مدت زیادی در زیر زمین در یک محدوده قرار داشته باشند و از جای اصلی خود خارج نشده باشند

قدرت عملیات در این شرایط برای حرارت طلا یا انواع فلزات در حد توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف THRESHOLD با سیستم مادون قرمز یا لیزر میباشد

فلزیاب فرکانسی دقت در تفکیک طلا یا انواع فلزات را به نسبت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی در عمق زیاد در روش حرکتی AC دارا میباشد زیرا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای توان تفکیک بازتاب انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

نوع لکه رنگ منظم یا حرکت انتن یا تغییر صدا اشکار شده درفلزیاب فرکانسی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تفکیک و تشخیص  EDIT وابسته به نوع هدف تعیین شده میباشد که این وابستگی میتواند درصدا یا لکه رنگ منظم یا حرکت انتن متفاوت اشکار گردد

 لکه رنگ در فلزیاب تصویری یا عدد VDI در نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO یا  تغییر صدا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به نسبت عمر یا قدمت فلزات یا طلا متفاوت میباشد و واکنش بر روی فلزات قدیمی یا طلا قدیمی واضحترو منظم تر نسبت به طلا جدید یا فلزنو اشکار میگردد

نوع توانائی شنوائی افراد در سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای صدا یکسره یا فرکانسی صوتی در جهت تشخیص حائز اهمیت میباشد که با تنظیمات کلید PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میتوان بهترین صدا زمینه را برای تشخیص طلا یا اهداف در عمق زیاد نسبت به شنوایی اپراتور ایجاد نمود یا بدست اورد

فلزیاب فرکانسی واکنش طبیعی بر روی فرکانس طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد و این واکنش میتواند بصورت تغییر نوسان صدا در صدای زمینه یا لکه رنگ تصویری یا درنرم افزار تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI در فلزیاب تصویری یا حرکت انتن در فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری باشد

سیستمهای فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بصورت تصویری یا بصورت انتنی یا با صدا زمینه یا صدا یکسره بطور طبیعی بر روی اهداف دارای سرعت یا شدت بیشتر درحوزه نیرو و جریان و انرژی و امواج پاسخ واضحتری را اشکار مینماید و بر روی اهداف یا طلا جدید واکنش پایین تری نسبت به یک طلا قدیمی یا هدف قدیمی را دارد و بر روی اهداف با عمر طولانی که از محل اصلی خود خارج نشده اند تغییر صدا یا لکه رنگ منظم یا عدد VDI یا حرکت انتن واضحی را خواهد داشت  

زیر مجموعه ها