جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در صحنه کاری که دارای مواد معدنی و منابع متفاوت با شرایط متضاد نسبت به یکدیگر میباشد میخواهد طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر منابع جدا نموده و عمل تفکیک را به انجام رساند با شرایط فشار شدید نیرو ذرات مغناطیسی یا نیروهای میدان های مغناطیسی یا تبدیل و ترکیب میدان مغناطیسی روبرو میشود و همین وضعیت میتوان فلزیاب را با تضاد در تشخیص فلزات بخصوص طلا روبرو نماید در چنین موقعیتی تفکیک و تشخیص و مشخص نمودن محدوده طلا نسبت به دیگر فلزات نیاز به دقت و مهارت و فلزیاب با تنظیمات خاص تفکیک مجزا را دارد در این موقعیت زمین با خاک متضاد طلا میتواند ذرات انرژی هر کدام از این شرایط مواد معدنی و منابع را جذب و سپس با شرایط خاص خود تابش نموده و این بازتاب میتواند تا محدوده وسیعی نسبت به مرکز طلا شکل بگیرد و دیگر کانیها یا سنگ ها یا توده های مواد معدنی متفاوت با بقیه مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند این ذرات تابش انرزی طلا را جذب نموده و در خود ذخیره نماید و در زمان جستجو با فلزیاب این منابع میتواند ایجاد پاسخ یا واکنش مانند مرکز طلا را شکل دهد در این شرایط فلزیاب مغناطیسی مانند مانند فلزیاب VLF یا دستگاه تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت یا مگنتومتریا تسلا نقاط دارای ذرات انرژی شبیه طلا یا انواع فلزات بعنوان طلا یا هدف مورد نظر تشخیص داده و تنظیمات تفکیک بصورت مجزا برای حذف اینگونه جریانات مغناطیسی در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها وجود ندارد که بتواند خطا را تشخیص دهد

فلزیاب میتواند تحت شرایط ذرات مغناطیسی سنگ ها یا کانیها قرار گرفته و واکنش از خود ایجاد نماید و این ذرات مغناطیسی بر یکدیگر نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس با تغییرات را شکل داده و در جریان جستجو با فلزیاب این میدان های مغناطیسی دارای ذرات انرژی بالاتری نسبت به اطراف خود باشند میتواند موقعیتی را مانند هدف شکل داده و موجب خطا فلزیاب گردند

جداسازی نقاط دارای ذرات مغناطیسی با انرژی بالا را نسبت به محدوده هدف یا مرکز طلا یا هدف با شرایط تنظیمات در فلزیاب میتوان مشخص نمود و این تفاوت را میتوان با تفکیک مجزا در فلزیاب بدست اورد و تفکیک مجزا در زمانی دارای دقت بالا میباشد که فلزیاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این شرایط در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم فراهم میباشد

در اثر مرور زمان طلا ذرات دیگر منابع را جذب و سپس با شرایط وضعیت ملوکولی خود تابش مینماید و این جریان موجب افزایش انرژی در طلا میگردد و اطراف طلا موجب تغییرات و افزایش انرژی با شرایط طلا میگردد که میتواند تشخیص فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز طلا با خطا روبرو نماید و در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان وضعیت محدوده اصلی طلا را مشخص نموده

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها مانند فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا توان تشخیص این انرژی افزایش یافته را به دلیل تغییر در میدان الکتریکی یا مغناطیس را نداشته زیرا نوسان پیاپی شکل گرفته و این نوسان در دامنه امواج الکترومغناطیس پدید امده و فرکانس با انرژی خاص طلا ایجاد شده فلزیاب مغناطیسی توان تشخیص نوع فرکانس پدید امده از نوسان موج طلا را ندارد بخصوص برای یک هدف قدیمی طلا یا یک گنج طلا در عمق زیاد را ندارد