چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 283

عمق تفکیک فلزیاب با توان مدار فلزیاب وابسته است و از روی توان عمق فلزیاب به نسبت تنظیمات مدار ان میتوان قیمت فلزیاب را تعیین نمود و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی به استناد نوع توان تشخیص فرکانس فلزات یا فرکانس طلا دارای قدرت بالایی برای کاوش طلا یا انواع فلزات در زمین های الوده یا کوهستانی میباشد و این قدرت تفکیک فلزیاب فرکانسی و تنظیمات و نوع سنسورها یا کوئل الکترونیکی لیرزی یا لوپ الکترونیکی لیزری با قیمت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مرتبط است

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی و رادار زمینی دستی دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION میباشد که این تنظیمات میتواند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و RECOVERY SPEED یا SAT یا SAT SPEED  یا AUTO TRAC یا GEB و ..... در کنار هم در یک سیستم فلزیاب یا مجزا در مدار ان فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی طراحی شده باشد

قیمت فلزیاب به نسبت توان و قدرت مدارفلزیاب قیمت پایین و  قیمت بالا فلزیاب یا قیمت گران در نظر گرفته شده است و این تولید کنندگان فلزیاب انواع فلزیاب با قیمت واقعی و از پایین ترین قیمت فلزیاب  تا قیمت بالا فلزیاب یا قیمت گران فلزیاب را ارایه مینمایند