چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 479

 فلزیاب تفاوت نوع صدا را در مناطق متفاوت برای یک نوع فلز یا طلا را دارا میباشد و در سیستمهای دارای صدا از نوع فلزیاب مغناطیسی زمانیکه وارد یک منطقه الوده یا سفت و سخت یا خیابانی یا کوهستانی میگردید وجود یک هدف ناپایداریا پوسیده یا تغییرات لایه های زمین اسباب تغییرات صدای نامتعادل یا بی دلیل را ایجاد مینماید.

در مناطق ناسازگار یا دارای مواد معدنی و منابع در هم امیخته زمانیکه اهداف در این شرایط قرار میگیرد میتواند صدای متفاوت از صدا یک هدف یا طلا در زمین یکدست را ایجاد نماید

بدست اوردن صدا مربوط به همان فلز یا طلا در یک زمین کوهستانی یا الوده یا ایجاد ثبات در صدا نیازمند ایجاد تنظیمات متعادل نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع هدف در تنظیمات تفکیک میباشد و در صورتیکه سیستم فلزیاب متناسب با صحنه کار و نوع فلز یا طلا تنظیم نگردد در صوت حاصله برای مشخص نمودن هدف صدا با تغییرات نامتعادل یا ایجاد صدای غیر واقعی شکل میگیرد و در حال حرکت صدا یکسره بالا و پائین میشود و ثبات کاملی ندارد  در اینجا تغییر در تنظیمات یا ایجاد تنظیمات دقیق در تنظیمات صدا و تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD باعث میگردد که سیستم فلزیاب دارای ثبات در تغییر صدا زمینه شده و هدف اصلی یا طلا را با صدای اصلی خود تفکیک نموده و تشخیص دهد

تنظیم صدا در مناطق الوده نیازمند دقت در تعیین جایکاه تنظیمات میباشد.