چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 430

فلزیاب کاوش طلا را در زمین الوده در صحنه کار اصلی به انجام برساند موضوعی متفاوت با شرایط کاوش طلا در وضعیت ساخت نمونه سازی زمین الوده در زمان تست فلزیاب میباشد

 یک فلزیاب که بتواند کاوش طلا نمونه را در عمق زیاد انجام دهد و بین مس و روی و نقره و نیکل و الومینیوم و طلا تفاوت در واکنش در تفکیک مجزا را داشته باشد مطمئناً فلزیابی میباشد که در هر شرایط زمین الوده یا زمین بد از خود واکنش درست برای تفکیک طلا در جهت کاوش طلا در عمق زیاد اشکار مینماید و فلزیابی که بتواند طلا را در عمق زیاد کاوش نماید یا تفکیک دقیق نماید همان میزان قدرت تفکیک دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا میباشد

زمین الوده یا زمینی که مواد معدنی و منابع ان دارای مواد و منابع متفاوت از طبقات گوناگون میباشد بر روی قدرت تشخیص فلزیاب اثر مستقیم گذاشته و در مرحله اول موجب میگردد که فلزیاب نتواند دقیق مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید