چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 172

فلزیاب فرکانسی برای ذرات مزاحم یا مغناطیس دیگر منابع که در سطح زمین در فاصله عمق کم یا عمق زیاد قرار داشته باشد پاسخ یا واکنش با خطا را نخواهد داشت و این منابع مزاحم را نادیده گرفته به شرط انکه تنظیمات در عدد وی دی ای VDI درست تعیین شده باشد و با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ باشد