چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 165

فلزیاب فرکانسی با توان تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک مغناطیس منابع دیگر را دارد و این شرایط موجب میگردد که این دسته فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بتوان موقعیت عوامل ایجاد کننده خطا از ذرات مغناطیسی ا تشخیص داده ومحدوده انرا مشخص نمود

 

فلزیاب حساسیت کوهستان