چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 90

برای اثبات خارجی بودن فلزیاب ایرانی ان دسته فروشنده فلزیاب که فلزیاب ایرانی یا فلزیاب های که در کشورهای اطراف ایران خودشان میسازند سعی میکنند راهکارهای متفاوتی بکار ببرند تا به خریدار اثبات نماید که فلزیابی را که ارائه مینمایند ساخت خارج است زیرا این تفکیک در بعضی اشخاص خریدار وجود دارد که فلزیاب اگر ساخت خارج باشد بهتر عمل مینماید که چنین نیست زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت یا کمپانی محدود در دنیا تولید میگردد و هر سازنده فلزیاب در هر کجای دنیا باید قطعات ساخت این چند شرکت یا کمپانی سازنده قطعات را استفاده نماید پی در نتیجه از نظر نوع قطعات فلزیاب ساخت خارج یا فلزیاب ساخت داخل از یک نوع قطعات میتواند بهره ببرد