چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 271

فلزیاب قابل اطمینان ان دسته فلزیاب میباشد که در عملیات جستجو یک فلز پوسیده که در یک محل در عمر طولانی قرار گرفته و از محل اولیه خود خارج نشده است یا در همان محل در اثر مرور زمان اکسید یا دچارپوسیدگی شده است و از جای خود خارج نشده است را از فلزمورد نظر بخصوص طلا تشخیص داده و تفکیک نماید با این شرایط میتوان اطمینان نمود که دران فلزیاب میتوان با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که مربوط به سطح و حجم است تفاوت فلزات یا ذرات انرژی منابع دیگر را به نسبت عدد VDI طلا یا هدف تعیین شده تشخیص داده و بتواند طلا را از فلزات پوسیده شده تفکیک نماید

 فلزیاب قابل اطمینان  یک فلزیاب میباشد که در نحوه عملکرد بتواند اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و فلزیاب بتواند الیاژ هر نوع هدف یا فلز یا انواع فلزات را ازیکدیگر بویژه طلا تشخیص دهد تا عامل حذف خطا در تشخیص فلزیاب پدید اید