چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 356

تضمین فلزیاب خارجی برای کاوش طلا یا کشف انواع فلزات در عمق زیاد قابل تائید نمی باشد و اینکه یک فلزیاب خارجی باشد تضمین این نمی باشد که قدرت تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را در عمق زیاد در روش حرکتی AC برای نقطه زنی DC داشته باشد و بیشتر فلزیاب های خارجی کاربرد خوبی برای کاوش طلا در عمق زیاد نداشته و عملاً این مطلب قابل اثبات است زیرا عمده این فلزیاب ها از دسته فلزیاب فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی میباشد که همه محققان و دانشمندان علوم الکترونیک رادار می دانند که این دسته دستگاه ها یا فلزیاب در شرایط تغییرات میدان مغناطیس از منابع متفاوت تعادل تشخیص خود را بخصوص برای اهداف یا طلا در عمقق زیاد در زمین ها یا مناطق الوده از دست داده و با خطا در واکنش روبرو میگردند ولی فروشندگان این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها این مطالب را برای خریدار فلزیاب بیان ننموده تا واقعیت اشکار گردد و روش های تستی را برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در نظر میگیرند که اطمینان خریدار را جلب نماید ولی عملاً این روش از نظر اصول علمی برای تفکیک و تشخیص طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد قابل قبول نمی باشد