چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 308

فلزیاب بی نظیریا فلزیاب خاص حتماً نباید فلزیاب خارجی باشد بلکه فلزیاب بی نظیر ان فلزیاب است که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC کاوش نماید و یک فلزیاب ایرانی نیز میتواند فلزیاب بی نظیر باشد و فلزیاب ایرانی بی نظیر از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی و رادار زمینی دستی با قدرت تفکیک بالا در عمق زیاد طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 فلزیاب بی نظیرخارجی را فروشندگان فلزیاب ایرانی برای خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب بیان مینمایند و بیشتر این فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب بی نظیرخارجی ارائه میگردد در اصل فلزیاب ساخت ایران است که با نام فلزیاب بی نظیر خارجی ارائه میگردد و بیشتر این فلزیاب های خارجی یا دستگاهای خارجی قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC از فاصله دور از مرکز هدف یا طلا نسبت به مرکز هدف یا طلا را نداشته و عمده فلزیاب های خارجی با ایجاد حساسیت بالا در تنظیمات برای عمق زیاد با خطا در تشخیص روبرو میشود