چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 293

نحوه عملکرد تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی متفاوت است و هر نوع فلزیاب میتواند تنظیمات ترشهولد THRESHOLD را دارا باشد ولی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب ای بی IB که از دسته فلزیاب های ولتاژ القایی با تنظیمات ترشهولد THRESHOLD درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی متفاوت است

درفلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج نمی توان از تنظیمات ترشهولد THRESHOLD برای تشخیص ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم طلا یا فلز یا هدف نمی توان بهره برده تا بتوان خطا را از دید فلزیاب جدا نموده یا با تغییر ابعاد هدف یا سطح و حجم طلا یا فلزات بتوان وجود طلا یا هدف اصلی مورد نظر را تشخیص داده و مشخص نمود

تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی برای تعیین تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که این اجازه را به اپراتور فلزیاب فرکانسی می دهد که با تغییر عدد تنظیمات ترشهولد THRESHOLD بتوان خطا را از دید فلزیاب مجزا یا حذف نموده یا خطا را در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمین دستی تشخیص داده و مشخص نمود یا نقاط بحرانی را در صحنه کار تعیین نموده