چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 412

مشخصات تفکیک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ان برای تفکیک بدون وجود عوامل واسطه مانند خوراک طلا یا هدف ارتباط مستقیم داشته و مشخصات فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته باید با تنظیمات مربوط به همان سیستم یا فلزیاب برای تفکیک عمل نموده و فلزیاب فرکانسی بدون خوراک یا  بدون اتصال خوراک طلا یا هدف یا انواع فلزات بتواند عمل تفکیک طلا یا هدف را به انجام رساند و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی میتواند طبق اصول تنظیمات عدد VDI از جدول VDI SCALE تفکیک نماید و این تنظیمات مانند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION که در یک فلزیاب فرکانس القایی یا جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته وجود داشته باشد دیگر نیاز نمی باشد برای تعیین نوع هدف یا طلا به ان طلا یا هدف مورد نظر را متصل نمود و با تعیین عدد VDI فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته میتواند همان هدف یا طلا را تشخیص داده و نیاز به اتصال طلا یا فلزمورد نظر به سیستم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته برای تفکیک نمی باشد