جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب خطا مغناطیسی را درمحدوده اطراف هدف اصلی یا طلا خواهد داشت که این وضعیت برگرفته از فشار نیرو مواد معدنی و منابع متفاوت بر یکدیگر میباشد که پدیده غبار مغناطیسی یا غبار فرکانسی را پدید می اورد که تحت فشار بریکدیگر میدان مغناطیسی هدف اصلی یا گنج به طرف شمال با جهات پراکنده حرکت می نماید

که این غبار فرکانسی یا غبارمغناطیسی دارای ضرب حرکتی نامتعادل غیرهم جهت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج نسبت به بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و اثر این جهت مخالف وضعیت علائم زمین صحنه کار نسبت به علائم هدف اصلی یا طلا موقعیت فشار نیرو و جریان و انرژی متراکم را در اطراف هد اصلی یا طلا پدید اورده و این تراکم شکل گرفته ازعلائم زمین و هدف اصلی یا طلا در صورت برخورد با علائم فلزیاب یک وضعیت بازتاب با عرض پرفشار را داشته که موازی یکدیگرمیتواند منعکس گردد که از دید فلزیاب قابل تشخیص و تفکیک نباشد و فلزیاب ان نقطه ای را در اطراف هدف اصلی یا طلا که تراکم جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس پایین تری داشته بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا تشخیص داده که این نقطه یا محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا نباشد و این موضوع غبار مغناطیسی یا غبار فرکانسی باعث خطا در تشخیص فلزیاب گردد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب در اثر الودگی زمین دچارانحراف در تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا میگردد مناطقی که خاک زمین ان از دو نوع مواد معدنی یا منابع یا سنگ ها و کانیها شکل گرفته باشد و این دو نوع مواد معدنی یا منابع یا سنگ و کانیها در زمین ان محدوده از دو نوع متضاد باشد یک زمین الوده از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و اثر الودگی زمین میتواند خود انواع میدان مغناطیسی متفاوت و ناپایدار را شکل دهد و این ناپایداری شکل گرفته ازمیدان مغناطیس کانیها و سنگ ها و مواد معدنی و منابع جریانات متفاوت و متضاد نیرو و انرژی و فرکانس و امواج مربوط به زمین صحنه کار را پدید اورده که این وضعیت میتواند تابش حرارت را افزایش داده و افزایش تابش حرارت از مواد معدنی و منابع غبار فرکانسی و غبار مغناطیسی در اطراف یک هدف اصلی یا طلا پدید اورد  توان تشخیص مرکزهدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی خطا در جهت را ایجاد نماید

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب پالسی انتنی در اصل دو مدار مجزا فلزیاب در یک جعبه کنترل فلزیاب میباشد  که اصول فلزیاب انتنی اصل را ندارد ونمی تواند فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب انتنی با قدرت تفکیک اعداد VDI با یک مدار طراحی طبق اصول رادار تصویری باشد

حتی در ان فلزیاب پالسی که با فلزیاب انتنی در یک فلزیاب تصویری پالسی یا فلزیاب انتنی پالسی بصورت فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی ارائه میگردد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD برروی پانل جعبه کنترل خود داشته باشد و باز برای کار فلزیاب انتنی یک طلا نمونه در دسته انتن خالی فلزیاب انتنی قرار داده تا نشان دهند ان فلزیاب انتنی تفکیک مینماید امری درست نمی باشد و این عمل را بعضی فروشندگان فلزیاب عمل مینمایند که فلزیاب خود را فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره به خریدار نشان دهند که این چنین نمی باشد و ان فلزیاب پالسی فلزیاب انتنی تفکیک دار نمی باشد و فقط یک ترفند است

 زیرا فلزیاب انتنی که دارای این نوع تنظیمات میباشد با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات مربوط به طلا ان فلزیاب انتنی باید بدون گذاشتن نمونه طلا در دسته انتن بتواند فلزطلا را تفکیک نموده و پیدا نماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها